نگاهی نو به صنعت ساختمان سازی کشور

Ejra-www.negahsabz.com

اجراء پروژه ها

  • خط اندازی پروژه

  • مدیریت ساخت پروژه

  • مدیریت نیروی کار و تیم مسلکی

  • مدیریت کیفیت ساخت پروژه

بازدید: 71