نگاهی نو به صنعت ساختمان سازی کشور

nezarat

نظارت بر پروژه ها

  • خط اندازی پروژه

  • تنظیم و مدیریت برنامه کاری و زمانی پروژه

  • نظارت بر تطبیق پروژه براساس نقشه

  • نظارت بر کیفیت اجرای مراحل مختلف کاری پروژه

  • پیشنهاد و خریداری مواد با کیفیت و مناسب برای پروژه

  • حل مشکلات ساحوی در تطبیق پروژه

بازدید: 95